Anasayfa / Sosyal, Siyasi ve TBMM Çalışmaları / TBMM Çalışmaları / Meclis Konuşmaları / World Expo 2016 Antalya Kanunu Hakkında AKPARTİ Grubu Adına Genel Kurul Konuşması – 18 Ekim 2012

World Expo 2016 Antalya Kanunu Hakkında AKPARTİ Grubu Adına Genel Kurul Konuşması – 18 Ekim 2012

18 Ekim 2012 Perşembe
ALTINCI OTURUM
Açılma Saati: 22.29
BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU
KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)
 
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 11’inci Birleşiminin Altıncı Oturumunu açıyorum.
Şimdi, 4’üncü sırada yer alan, EXPO 2016 Antalya Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.
Tasarının tümü üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Antalya Milletvekili Sadık Badak konuşacaktır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
Buyurunuz Sayın Badak.
AK PARTİ GRUBU ADINA SADIK BADAK (Antalya) – Teşekkür ederim.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; World EXPO 2016 Antalya Kanun Tasarısı hakkında AK PARTİ Grubu adına söz aldım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlar; Botanik World EXPO’nun 2016 yılında Antalya’da düzenleneceğine dair kararın alındığı günden bu yana şehrimizde halkımız giderek yükselen bir heyecan duymakta.
1990’lı yılların başlarında, sivil toplum kuruluşlarındaki düşüncelerimizle başlayan Antalya World EXPO fikri, bireysel gayretlerle geliştirilerek 2009 yılı Ocak ayında, o günkü Antalya Milletvekilimiz ve Adalet Bakanımız Mehmet Ali Şahin başkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızı ziyaretimizin ardından kurumsal çalışmaya dönüştü. Kurumsal çalışmalar döneminin başladığı tarihten itibaren manevi desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bu zorlu süreçte Hükûmetimizin her türlü desteğini seferber eden uluslararası ilgili kuruluşlara garanti mektubunu göndererek Antalya World EXPO’nun yolunu açan Sayın Başbakanımıza şahsım, Antalya milletvekillerimiz ve halkımız adına teşekkür ederim.
World EXPO Antalya için diplomatik alandaki çalışmaları büyük bir titizlikle gerçekleştiren Dışişleri Bakanımıza ve şahsında Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Lahey, Paris ve Madrid Büyükelçiliklerimize teşekkür ederim.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kullanımındaki 1.080 dekar araziyi, Botanik Word EXPO 2016 Antalya için tahsis eden ve Koordinatör Bakanlık sorumluluğunu yüklendiği günden itibaren büyük bir ciddiyetle çalışmalarını başlatan Tarım Bakanımıza ve teşkilatına teşekkür ederim.
Son olarak, yaklaşık yirmi yıldır Antalya merkezli yapılan tüm çalışmalara katılarak destek veren arkadaşlarımıza, hemşehrilerimize teşekkür etmek amacıyla isimlerini müsaadenizle anmak isterim. 1993-2012 yılları arasında Antalya merkezli hem bireysel hem de kurumsal çalışma sürecinde EXPO projesine katkı sağlayanlar:
İbrahim Acar, Mustafa Akaydın,
Serdar Akçay, Ahmet Altıparmak,
Osman Aydın, -hasbelkader bendeniz de katkıda bulundum bir parça- Sadık Badak, Osman Bağdatlıoğlu, Ali Nazım Balcıoğlu,
Osman Berberoğlu, Çetin Osman Budak,
Cihat Bulut, Mustafa Çalık,
Talha Çamaş, Ali Çandır,
Mevlüt Çavuşoğlu, Saim Çotur,
Bedrullah Elçin, Süleyman Evcilmen,
İlhami Kaplan, merhum Mustafa Kıvrak,
İbrahim Koç, Muharrem Koç,
Bekir Kumbul, Necil Nedimoğlu,
Kayhan Öndemir, Yusuf Örnek,
Süreyya Özden, Kemal Özgen,
Ömer Özgüç, Işılay Saygın,
Hasan Subaşı, Mehmet Ali Şahin,
Nizamettin Şen, merhum Yılmaz Tatoğlu,
Orhan Tolunay, Menderes Türel,
Fermani Uygun, Bülent Ünal,
Anıl Yılmaz, Alaattin Yüksel. İsimler soyadına göre alfabetik olarak hazırlandı.
Bu 40 kişilik ekip Antalya’nın âdeta bir EXPO takımı oldu. Bir şehir takımı olarak yirmi yıl boyunca kimi arkadaşımız az, kimi arkadaşımız çok fazla derecede katkı sağlayarak bugünlere erişmemizi sağladık, bugünlere gelebildik. Ben, sizler adına…
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sadık Bey, muhalefet milletvekillerinin katkısı olmadı mı?
SADIK BADAK (Devamla) – Hepsine teşekkür ediyorum.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Etmedin.
SADIK BADAK (Devamla) – Hepsine teşekkür ediyorum.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Etmedin.
SADIK BADAK (Devamla) – Sayın Aslanoğlu…
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Baykal Bey’in katkısı olmadı mı? Yapmayın!
SADIK BADAK (Devamla) – Sayın Aslanoğlu, burada -eğer dikkat edilmişse- Antalya merkezli çalışmalara katkıda bulunan arkadaşlar… Bunların içerisinde, bu isimlerin içerisinde bütün partilerden arkadaşlar var, pek çok meslek grubundan arkadaşlar var.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Onları niye söylemiyorsunuz?
AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) – Söyledi.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Hayır, söylemedi.
SADIK BADAK (Devamla) – Müsaade edin, daha konuşmamın başındayım, müsaade edin.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; EXPO’lar çeşitli ülkelerin mallarının pazarlanmasından ziyade, bu malların değerlerinin ve yararlarının sergilenmesi amacını taşıyan organizasyonlar. Ülkelerin sahip olduğu kültür, tarih ve diğer ulusal değerlerin tanıtılması açısından da büyük önem taşıyor.
Daha önceki yıllarda da görülmüş olmakla birlikte, dünyamız ilk evrensel EXPO’yla 1851 yılında Londra’da bugün Hyde Park olarak bilinen bölgede sökülebilir çelik ve cam malzemeden 74 bin metrekare kapalı alanda yapılan ve zamanının en büyük endüstriyel dünya sergisiyle tanışmıştır. World EXPO’lar 1933 yılına kadar herhangi bir standarda bağlı olmaksızın, centilmenlik kurallarıyla düzenlenmiş ve World EXPO’lara ilişkin kurallar uluslararası yasal çerçeveye 1931 yılında Paris Konferansı’yla kavuşmuştur ve bu yıl, 1931’de, BIE kurulmuştur. 1948 ile 1964 yıllarında bazı değişiklikler yapılan bu kurallar, 1972’de Paris Tutanağı ile son hâlini almıştır.
1851-1990 arasında “birinci dönem” diyebileceğimiz evrensel World EXPO’larda bilimsel ve teknolojik gelişmeler, makineler, haberleşme, ulaşım ve üretim teknikleri ve modern tüketim araçları sergilenmiştir. 1990’lardan itibaren ise, temalarda değişikliğe gidilmiş, sanayileşmenin yol açtığı çevre bozukluklarına, iklim değişikliklerine, sürdürülebilir sağlığa vurgu yapılmaya başlanmıştır. Nitekim 2015 Milano World EXPO teması, gezegeni beslemek yaşam için enerjidir. İzmir ilimizin adaylık teması ise, daha iyi bir dünya için yeni yollar ve herkese sağlık olmuştur.
Değerli milletvekilleri, sadece ülkelerin üye olabildiği BIE’in merkezi Paris’tedir. BIE, dünya fuarlarını, uluslararası sergiler adıyla ayrı bir kategoride ele almaktadır. Bunlar, ticari nitelik taşımayan, farklı ülkelerden farklı alanlardaki ürünleri barındırmakla birlikte, esas gösterimin farklı fikirler, bakış açıları üzerine olduğu, geleceğe yönelik imajlar sunan dünya ülkeleri arasında uyumu ve iletişimi sağlayan, farklı disiplinler arasındaki ilişkilerin daha kolay ve hızlı gelişmesine katkıda bulunan, toplumu eğitme amacı taşıyan uzun süreli organizasyonlardır. BIE’e 160 ülke üyedir. Ülkemiz, 10 Eylül 2004 tarihinde, 59’uncu Hükûmetimiz döneminde üye olmuştur. Böylece, Antalya ve İzmir’in World EXPO adaylığının önü açılmıştır. Ülkemizin konuya verdiği önem sebebiyle Dışişleri Bakanlığımız, BIE Başdelege görevinin büyükelçi seviyesine çıkartılmasına karar vermiş, başdelege atanan büyükelçimiz aynı zamanda BIE Genel Kurul Başkan Yardımcısı ve Usul Komitesi Başkanı seçilmiştir.
Değerli milletvekilleri, ülkemiz bugüne kadar dünyada yapılan diğer EXPO’ları yakından takip etmiştir. Ülkemizin katılımları Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda yapılmaktadır. EXPO’lar, Dışişleri Bakanlığının uzmanlık alanı dışındadır. Son yıllarda ülkemizin, çok, oldukça gelişmesi sebebiyle EXPO’ların öneminin arttığı görüldüğünden bu konuda uzman bir kuruluşun oluşması, kurumsal hafızanın meydana getirilmesi ve koordinasyon kurallarının belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Değerli arkadaşlar,
Botanik EXPO’lar ise, 1960 yılında Hollanda’da başlamış olup, BIE’den önce, AIPH, Türkçe adıyla Uluslararası Bahçe Bitkileri Bürosunun onayının alınma şartı vardır. AIPH, 1948 yılında İsviçre’de kurulmuş, daha sonra merkezi Hollanda’ya taşınmıştır. Geçen ay yapılan genel kurulunda da bundan sonra merkezinin Antalya’ya taşınmasına karar verilmiştir. Bu konuda emeği geçen bütün arkadaşlarımızı, BIE nezdindeki delegemizi, üyemizi ve Dışişleri Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı bürokratlarını ve sayın bakanlarımızı tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz.
Uluslararası tarım fuarları, botanik fuarlar aracılığıyla tarımın bütün sektörlerinde verimliliği ve tarımsal ürünlerin kullanımını artırmak, profesyonel tarımda dünya çapında iş birliğini teşvik etmek, AIPH’in hedefleri arasındadır. Botanik EXPO’ların temel amacı, bitkiler yoluyla sürdürülebilir beslenmeyi sağlamak ve insan hayatının konforunu artırmaktır.
Bu yıl Hollanda’nın Venlo kentinde düzenlenen Botanik EXPO, bu amaca uygun dört ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler:
Bir: Diyabet, kanser, yüksek tansiyon gibi ağır hastalıklarla yaşamak zorunda olan insanlara bitkisel ürünlerle sürdürülebilirlik kazandırma.
İkinci bölüm: Karbondioksiti bahçe bitkileriyle nötralize ederek insan sağlığına fayda sağlama.
Üçüncü bölüm: Yeni üretim tekniklerinin sunulduğu inovasyon bölümü ve dünya ile birlikte üretme ve tüketme kültürü bölümleridir.
World EXPO 2016 Antalya’nın başvurusu, AIPH’in 2010 Ekim ayında Güney Kore’de yapılan genel kurulunda kabul edilmiş ve 7 Nisan 2011 tarihinde Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla BIE’e EXPO 2016 Antalya Projesine Hükûmetimizin destek yazısı gönderilerek 22-23 Kasım 2011 tarihlerinde Paris’te yapılan BIE’in 150’nci Genel Kurulunda tescil edilmiştir.
World EXPO 2016 Antalya süreci genel anlamda 1993 tarihinde sivil toplum kuruluşlarımızın Antalya’nın geleceği konusunda yapılan toplantılarla başlamış ve takip eden yıllarda yapılan çalışmaları takiben 2000 yılında Hannover Evrensel World EXPO ve 2005 yılında Nagoya’da, Japonya’da World EXPO incelemelerinin ardından 2008 yılında meslek odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, valilik, belediye ve çeşitli World EXPO’lar ziyaret edilerek incelenmiştir.
25 Ocak 2009 tarihinde Antalya EXPO Heyeti olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız ziyaret edilerek destek ve talimatları alınmış, 2009 yılına kadar bireysel olarak yapılan çalışmalar yerini 2009 yılı Mayıs ayında Antalya Valiliği yönergesiyle merkez belediyeler ve sivil toplum kuruluşu otuz altı üye ve ortak bütçeyle oluşturulan Antalya World EXPO Meclisiyle kurumsal çalışmalara yerini bırakmıştır.
2009 yılında Antalya yerelinde başlayan kurumsal EXPO çalışmaları 23 Kasım 2011 tarihinde EXPO bayrağını ülkemize kazandırmıştır. EXPO bayrağını Paris’ten aldıktan bir hafta sonra, 1 Aralık 2011 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Antalya’ya gelerek World EXPO 2016 Antalya çalışmalarını resmen başlatmış, bu tarihten itibaren Antalya projesi World EXPO bir devlet projesine dönüşmüştür.
Değerli arkadaşlar, World EXPO 2016 Antalya organizasyonu Antalya Alanya kara yolu üzerinde, Aksu ilçesinde, havaalanına 8 kilometrede, kullanım hakkı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait 1.086 dekar alanda yapılacaktır. Yer, altmış beş yıldır tarım geliştirme amacıyla kullanıldığından içinde boyu 20 metreyi bulan palmiyeler ve çeşitli bitkilerle bezenmiş durumdadır. Turizm konaklama merkezlerine ve Aspendos, Perge, Düden, Kurşunlu gibi tarihî ve ören yerlerine yakınlığı ziyaret avantajı sağlamaktadır.
Antalya, daha önce EXPO düzenleyen çeşitli ülkelerden çıkardığı derslerle, organizasyonun yapıldığı alandan EXPO sonrası en verimli şekilde faydalanmak amacıyla, EXPO bittikten sonra da alanı, temalı park olarak turizmin hizmetinde olmaya devam etmesi amaçlanmaktadır. Projeye göre altı aylık sürede 5 milyon yabancı ve 3 milyon yurt içi; toplam 8 milyon ziyaretçi beklenmektedir. Yaklaşık 8 milyon ziyaretçi ile ilimizin marka değerinin ve turizm gelirinin artmasına önemli katkı sağlayacak olan World EXPO ile ilimiz, 100 farklı ülkenin kültürleriyle tanışma fırsatı bulacaktır.
EXPO hazırlık sürecinde, tarım konusunda çalışan bilim adamlarımızın geliştireceği yeni tohum ve üretim teknikleriyle, ülkemizin World EXPO 2016 Botanik EXPO’su vasıtasıyla tarım sektöründe rekabet gücünü artırması da en önemli hedeflerimiz arasındadır.
EXPO hazırlıkları çerçevesinde planlanan yatırımlar bitirilebilecek, hedeflenen projeler gerçekleştirilecektir. EXPO için yollarımız, parklarımız, yeşil alanlarımız yeniden modern ve zevkli bir anlayışla inşa edilerek kente has güzelliklerimiz ortaya çıkarılacaktır. Orman ve Su Bakanlığımız EXPO’nun düzenleneceği bölgede 320 milyon lira keşif bedelli Aksu Çayı taşkın koruma yatırımını ihale etmiştir. EXPO sayesinde Antalya yeniden yapılanacak, kentsel dönüşüm projeleri hızlanacaktır.
Değerli milletvekilleri, EXPO 2016 Antalya deneyimleri… Önümüzdeki altmış yıllık süreçte -ki Sayın Başbakanımızın 30 Eylül tarihinde ülkemize, bizlere gösterdiği yeni hedef
2071 hedefidir- bu 2071 vizyonunda diğer şehirlerimizde de yeni EXPO’lar düzenlenebileceği kanaatindeyiz. Bu şehirlerimizin arasında Ankara, Konya, Kayseri, Gaziantep, Mersin, Eskişehir, Bursa, Samsun illerimizin bulunduğuna inanıyoruz. Konya’nın, Kore’nin Yeosu’sundan veya Kayseri’nin, İspanya’nın Sevilla’sından herhangi bir eksiği olmadığını düşünmekteyim.
Değerli arkadaşlar,
EXPO çalışmaları sürecinde Antalya’da esnaf odalarımız 80 binden fazla esnafımızla keza, tasarıyla yönetim kurulunda bulunacak olan Türkiye Ziraat Odaları Birliği 5 milyon 300 bini aşan çiftçimiz nezdinde EXPO farkındalığı yaratılarak her alanda üreticilerimizin EXPO sürecine katkısı sağlanacaktır. Akdeniz Üniversitesi bütün birimleriyle EXPO hazırlıklarına katılacaktır. Millî Eğitim Bakanlığımız öğrencilerimizi EXPO konusunda eğiterek, EXPO çalışmalarının topluma yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Antalya’da bulunan otuz civarında tohumculuk firması AR-GE çalışmalarıyla EXPO’ya yönelik araştırmalara ağırlık verecek, yeni ve değişik ürünlerin elde edilmesi sağlanacaktır.
Bu organizasyonda göstereceğimiz yüksek performans diğer illerimizin gelecekte talip olacağı EXPO organizasyonları için de önemli bir referans olacağına inanıyorum.
Kanunun görüşmeleri sürecinde gerek Plan ve Bütçe Komisyonunda gerek Komisyon dışındaki aşamalarda tasarıya destek veren, görüş ve eleştirileriyle katkıda bulunan iktidar ve muhalefet partisi milletvekillerine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bu vesileyle kanunun ülkemize, EXPO’ya, Antalya’ya hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri EXPO 2016 sürecinde Antalya’ya davet ediyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Badak.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*