Anasayfa / Sosyal, Siyasi ve TBMM Çalışmaları / TBMM Çalışmaları / Meclis Konuşmaları / Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı – 16 Kasım 2011

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı – 16 Kasım 2011

T B M M
Tutanak Müdürlüğü
2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI
İLE
2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİNHESAP KANUNU TASARISI
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI
BAŞKAN: Lütfi ELVAN (Karaman)
BAŞKAN VEKİLİ: Süreyya Sadi BİLGİÇ (Isparta)
SÖZCÜ : Ahmet ÖKSÜZKAYA (Kayseri)
KÂTİP : Vedat DEMİRÖZ (Bitlis)
16.11.2011
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Sayın Badak, buyurunuz.
SADIK BADAK (Antalya) – Sayın Başkanım, çok değerli Orman ve Su İşleri Bakanımız, Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyeleri, Bakanlığın değerli bürokratları, basın kuruluşlarımızın değerli temsilcileri; sizleri saygıyla selamlıyorum.
Doğrusu, Bakanlığın bütçe uygulamalarıyla ilgili görüşmelerine temas etmeyi düşünürken, son birkaç muhalefet temsilcisinin gerçeklerle hiç bağdaşmayan ifadelerini duyunca şaşırdığımı ifade etmek isterim.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Hangisini?
SADIK BADAK (Devamla) – Bu sözcülerden bir tanesi, ne yazık ki, bütün dünya her damla suyu değerlendirme gayretindeyken, bölgelere yapılan barajları “gereksiz yatırımlar” olarak değerlendirme talihsizliğine düşmüştür. Bunu özellikle yadırgadığımı ifade etmek istiyorum.
Yine, benden önce konuşan bir başka değerli hatip, muhalefet sözcüsü konuşmasının uzun bir bölümünü Bakanlık bütçesi dışındaki değerlendirmelere ayırmış ve orada Türkiye’nin sosyal devlet olmaktan çıktığını ifade etmiştir. Oysa AK PARTİ iktidarları döneminde Türkiye daha çok sosyal devlet olabilme imkânına kavuşmuştur. Eğer Gini katsayısını incelemiş olsaydı oradaki düşüşü fark edecekti ve bu yanlışa…
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, Sayın Badak’a Hükûmet adına mı söz veriyorsunuz? Siz kendi görüşünüzü iletin efendim.
SADIK BADAK (Devamla) – Hükûmet adına değil hayır, Bakanlık konusu üzerinde değil. Bu, bizim Partimizin…
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Hayır efendim, siz kendi görüşünüzü iletebilirsiniz.
BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu…
SADIK BADAK (Devamla) – Ben kendi görüşümü ifade ediyorum.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Bunlara Sayın Bakan cevap verir.
BAŞKAN – Elbette ama kendi görüşünü de ifade edecek.
SADIK BADAK (Devamla) – Kendi görüşümü ifade ediyorum.
BAŞKAN – Buyurun.
SADIK BADAK (Devamla) – Efendim Bakanlık konusuyla ilgili ifade etmedi arkadaş. Gene partimizin politikalarını eleştirdi.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Beyefendi siz sözünüzü söyleyin.
SADIK BADAK (Devamla) – Partimizin politikalarını eleştirdi, Bakanlık uygulamalarıyla ilgili değil.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Politikaları eleştirmeye Bakan cevap verecek, zatıaliniz değil Sayın Badak.
SADIK BADAK (Devamla) – Ben bu Partinin mensubuyum.
BAŞKAN – Sayın Badak, buyurunuz lütfen, devam ediniz.
SADIK BADAK (Devamla) – Sadece, bakınız, dün Millî Eğitim Bakanlığının bütçesini müzakere ettik hep beraber burada. Acaba daha evvel var mıydı? Hastanelerde yaşamak mecburiyetinde kalan yedi ila on beş yaş arasındaki çocuklarımızın eğitimi hastanelerde verilmeye başlandı. Bu sosyal devlet uygulaması değil midir? 2012 yılında 350 bine yakın hasta ve sakat vatandaşımızın evde bakım hizmeti verilecek. Bu sosyal devlet uygulaması değil midir? Onlarca uygulama var, son bir tanesini ifade edeyim. Fatih projesi başlatılıyor, bilişim teknolojisine uyumlu eğitim tahtaları, 591 bin ilköğretim sınıfına kurulmaya başlanıyor. Bu bir sosyal devlet uygulaması değil midir?
MUSA ÇAM (İzmir) – Sosyal devletin görevi değil mi bu?
SADIK BADAK (Devamla) – Bir açıdan baktığımızda teknik bir altyapı gibi görülebilir fakat bu havzalardaki, bölgelerdeki sosyal gelişmişlik farkını önleyici, eğitimdeki fırsat eşitliğini sağlayıcı bir sosyal devlet uygulamasıdır. İşte bu, AK PARTİ’nin sosyal devlet politikaları sayesinde gerçekleştirilmektedir.
MUSA ÇAM (İzmir) – Lütuf mu bu?
SADIK BADAK (Devamla) – Ben, arkadaşlarımızın dikkatine bunları sunuyorum ve “el insaf” diyorum.
Şimdi, Bakanlığımızın faaliyetlerine gelince, ben teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bundan beş gün önce müşahhas bir örnek olarak 111 projenin uygulaması başlatıldı. Bu kadar hızlı zamanda Bakanlığımız bu kadar büyük projeyi gerçekleştirebilmiş olmakla ülkemize büyük hizmetler etmektedir.
Ben, Sayın Bakanımızın şahsında, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
Yine, bundan üç yıl önce Manavgat, Aksu, Taşağıl bölgesinde meydana gelen çok büyük, son yılların en büyük yangın felaketlerinin hemen arkasından üç yıl içerisinde bu bölgede başlatılan ağaç dikme ve dikim çalışmalarının başarıyla gerçekleştirilmiş olması sebebiyle de Orman Genel Müdürlüğümüze teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
Burada, yine bu bölgede, sıkça hemen hemen her yıl sel felaketleri olur. Sayın Bakanımız da hemen arkasından gidip tedbirlerini alır, ziyaretler eder. Bu bölgede yapılması gereken bir baraj var Küçük Aksu Barajı. Bu barajın da 2012 bütçesine teklif edildiğini memnuniyetle görmekteyiz, buna teşekkür ediyorum. Buna bölgemizin Aksu ilçesinin şiddetle ihtiyacı vardır.
Ayrıca sadece bu sel felaketi ve barajın sağlayacağı sulama, elektriğin dışında bu havzada World Expo 2016 organizasyonu gerçekleştirilecek Tarım Bakanlığına ait bin dekar bir arazide. Burası sel basan bir arazidir. Küçük Aksu Barajı aynı zamanda bu projeyi tehdit eden bu selin de önlenmesine katkıda bulunacak.
Bununla beraber, tabii ki Bakanımız bizim bölgemize, diğer bölgelere yaptıkları baraj, sulama destekleri gibi Gazipaşa ve Manavgat ilçelerimizin otuz kırk yıldır beklemekte olduğu baraj projelerine de hız vermiştir, ihalelerini yapmıştır, temelleri atılmıştır. 2013-2014’te inşallah hizmete girecektir. Onlar gibi Küçük Aksu Barajı ve Kaş ilçemizin yine kırk yıldır beklediği Kıbrıs Barajının da bir an önce programa alınmasını beklediğimizi ifade etmek istiyorum.
Yine, Sayın Bakanımızın bizzat altmış yıldan bu yana çözülemeyen Serik ilçemizin ve bağlı sekiz beldesinin içme suyu projesinin çözülmesi yönünde gösterdiği şahsi gayrete huzurunuzda teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Serik ilçemiz bütünüyle Bakanımıza şükranlarını ifade etmektedir.
Yine Bakanımızın talimatıyla Antalya Gündoğmuş ilçesi, Akseki ve İbradı ilçelerinde geçen yıl başlatılan kestane, ceviz, badem, zeytin gibi ürünlerde -ki bunların önemli bir kısmında üretim açığı vardır ülkemizin- İran’dan, Romanya’dan, Amerika’dan badem, ceviz ithal etmekteyiz. Halbuki ceviz ve badem üretimini sağlayabilecek çok geniş boş arazilere sahibiz. Bakanlığın bu konuda gösterdiği desteğe teşekkür ediyorum. Bu projenin üç yıl daha devam etmesini temenni ediyorum.
Yine, Bakanımızın geçen yıl talimatlandırdığı Manavgat ilçesinde tabiatı korumak, vahşi hayatı kontrollü bir şekilde korumak amacıyla aynı zamanda turizmi destekleyici bir yatırım olarak gerçekleştirilmesi düşünülen safari park projesinin devam ettirilmesini, hızlandırılmasını temenni etmekteyim.
Son olarak, Bakanlık bünyesinde kurulmuş olan Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünün son derece isabetli bir yapılanma olduğunu düşünmekteyim. Gelişmiş ülkelerle paralel olarak bizim ülkemizin, bizim devletimizin de çölleşmeye ve erozyonla kontrole doğru ifadelerle, doğru yapılanmalarla yaklaşmakta olduğunu görmekten büyük memnuniyet duymaktayım. İlgili Genel Müdürlüğün yapacağı faaliyetler büyük ölçüde eğitim faaliyetleri olarak görülmekte. Bu eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin, ilköğretim ve ortaöğretimde rehberlik derslerine, yılda bir defa yine Bakanlığın önereceği başlıklarla ders olarak gerçekleştirilmesinin halkımızın bilinçlenmesinde faydası olabilir kanaatindeyim. Bu dikkate alınabilir mi Millî Eğitim Bakanlığıyla müşterek bir çalışma yapılarak?
Ayrıca, daha hızlı konunun Anadolu’da yayılması ve gerçekleştirilmesi amacıyla kalkınma ajanslarının -malum yirmi altı kalkınma ajansımızın- her birinin 100 üyeden oluşan kalkınma kurulları var. Bu kalkınma kurulları 100 kişilik kurul o havzadaki meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, üniversitelerden oluşuyor. Yapılacak eğitim faaliyetleri ve bilgilendirme çalışmaları içerisine bu kalkınma kurulları da alınsa, havzalara bu bilinçlenmenin yaygınlaştırılması daha hızlanabilir mi? Ayrıca, bu su ve ağaçlandırma faaliyetleri, erozyonla kontrol ve mücadele faaliyetlerinin planlanmasında kalkınma ajanslarının enerjilerinden yararlanılabilir mi sorularını yöneltmek istiyorum.
Gösterdikleri yoğun gayretler ve faydalı çalışmalar sebebiyle Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. 2012 bütçesinin hayırlı olmasını temenni ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Badak.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*